ÅRSPLAN 2023/2024
 

INNLEDNING
I henhold til Lov om barnehager er alle barnehager pålagt å arbeide etter Rammeplanen for barnehager. Rammeplanen angir mål og beskriver hovedelementer i barnehagens virksomhet.
Barnehagen skal utarbeide en årsplan som skal formidle vårt verdigrunnlag og vår pedagogiske praksis, og vise hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens formål og innhold. Årsplanen skal gi innblikk i barnehagens verdisyn, fokusområder og innhold for det neste barnehageåret, og vise hva vi vektlegger i arbeidet med barna for at de skal trives og utvikle seg. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Den skal også være et informasjonsdokument til foreldre.
Gjennom periodeplaner, temaplaner, månedsplaner og ukeplaner fra avdelingene vil dere også finne henvisninger og eksempler til årsplan og lovverket.
 
PRESENTASJON AV BARNEHAGEN
Åkerholmen barnehage har en nydelig beliggenhet, omgitt av store friluftsområder. Det er mye naturområder både innenfor og utenfor barnehagens område. Rett utenfor gjerde, har vi en liten skogplass, den kaller vi for «Lilleskogen». Den bruker vi mye til lek og aktiviteter. Vi har også mye fine turmuligheter i nærmiljøet, så vi går en del på tur.

Åkerholmen barnehage er en tre-avdelingsbarnehage. Avdelingene våre heter Maurtua (0-3år), Ulveskogen (2-5 år) og Bikuben (3-6 år). Vi jobber for at barnehagen skal være en enhet og et stort fellesskap. Barn og voksne skal være godt kjent med hverandre, slik at voksne kan jobbe på tvers av grupper og avdelinger.
Vårt pedagogiske årshjul lager vi i fellesskap og hele barnehagen jobber ut ifra dette gjennom barnehageåret.
Barnehagen har en kjøkkenmedarbeider som er ansatt i en 80% stilling. Kjøkkenmedarbeider lager frokost og lunsj til alle barn og voksne hver dag. Kjøkkenet kan vi se på som en utvidelse av avdelingene. Barna er med på å bestemme meny, kjøkkenaktiviteter, forbereder og lager måltider. I de aktivitetene er det mye læring på flere områder. Vi har som følge av å være en helsefremmende barnehage, fokus på et sundt og variert kosthold.
 
Åkerholmen har en egen barnehagebuss som brukes til turer med barna. Den heter «Brom». Alle avdelingene bruker Brom til både korte og lengre turer. Vi storkoser oss på tur med Brom. Vi ser på Brom som en utvidelse av uteområdet vårt. Både små og store i barnehagen syns det er gøy med Brom, vi koser oss på tur, og vi er stolte av å ha den i barnehagen vår.        
 
 
Vi gleder oss til et nytt og spennende barnehageår med lek, samspill, fellesskap og gode opplevelser!
 
 
 
FORELDREEID BARNEHAGE
Åkerholmen barnehage startet opp 31. juli 2003, og er en privat barnehage som eies og drives av foreldrene som til enhver tid har barn i barnehagen.
Ved å takke ja til barnehageplass kjøper man også en andel og er automatisk medlem av andelslaget. Som organisasjon er barnehagen underlagt Samvirkeloven. Det er utarbeidet vedtekter for andelslaget og vedtekter for barnehagen.
"Andelslaget formål er å eie og drive barnehage i Halden til beste for andelshavere. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til andelshaverne, da avkastningen blir stående i virksomheten. Virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk) formål. Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet."
Et eierstyre, som består av 6-8 foreldre, velges på årsmøtet hvert år. Eierstyret er barnehagens øverste organ og skal påse en forsvarlig og sikker drift. Eierstyret møtes månedlig for å drøfte barnehagedriften i samarbeid med daglig leder. Også i Samarbeidsutvalget og Foreldrearbeidsutvalget har foreldrene mulighet til å aktivt delta i barnas hverdag. Samarbeidsutvalget arbeider bl.a. med samarbeid mellom barnehagen og nærmiljø, mens Foreldrerådsutvalget er ansvarlig for gjennomføringen av dugnader og sosiale arrangement for foreldre og barn både utenfor og i barnehagens åpningstid. Det vil si juletrefester, 17.mai og sommeravslutning i nært samarbeid med barnehagens daglige leder og ansatte.
 
VISJON
Denne årsplan skal være en rød tråd fra lovverket til arbeidet vi gjør hver dag, og baseres på våre grunnleggende verdier og vår visjon:

Alle som tar del i Åkerholmen barnehage skal ha gode opplevelser. Det skal være gode opplevelser i alle ledd. Barn, foreldre, personalet, familie og venner.  Et bevisst og ansvarsfullt personale gir begrepene mening og betydning, og er barnehagens viktigste ressurs.  
Gjennom gode rutiner, samarbeid og stabilitet ønsker vi å gi trygghet og forutsigbarhet for alle som tar del i vårt arbeid. 

 

 SATSNINGSOMRÅDE
Barnehagens satsningsområde for de neste årene er: Åkerholmen barnehage som en helsefremmende barnehage. Vi vil gi barna kunnskaper, opplevelser og et helsefremmende tilbud i deres barnehagehverdag.  Dette området sees på i et femårsperspektiv, og fokusområdene våre vil være forskjellige hvert år.
Fokusområdene for neste barnehageår vil være; psykisk helse, bærekraftig utvikling og måltid & kosthold.   
Det helsefremmende arbeidet er forankret i barnehagens årsplan, øvrige styringsdokumenter og arbeidsmåter. Arbeidet evalueres jevnlig.
 
PSYKISK HELSE
Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing.
 • Tilvenning, trygghet og trivsel
 • Utvikle et godt selvbilde og egenverd
 • Samspill og fellesskap
 • Følelsesregulering
 • Livsmestring
 • Sosial kompetanse
 • Godt samarbeid med foresatte og andre instanser
 • Forebygge mobbing og krenkelser Barnehageloven kap 8, Psykososialt barnehagemiljø
 
BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner den.
 • Naturen som matressurs
 • Naturopplevelser
 • Sosiale forhold, barn i andre land og barn i Norge
 • Gjenbruk
 • Ta vare på naturen
 • Kritisk tenkning
 • Resirkulering og kompost
 
 MÅLTID OG KOSTHOLD
Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse.
 • Måltid som pedagogisk arena
 • Deltakelse i måltid
 • Næringsrik mat
 • Hygiene
 • Matglede
 • Dyrke, sanke og spise
 • Fra jord til bord
 
BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLAN; LEK, OMSORG, LÆRING OG DANNING
Barnehageloven og Rammeplan for barnehager er våre styringsdokumenter og legger føringer for arbeidet i barnehagen. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen.
I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.
 
LEK
Leken skal ha en sentral plass i barnehagen. Leken skal være en arena for barns utvikling og læring, og for sosial- og språklig samhandling. Barnehagen skal bidra til at barna kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek. Leken skal anerkjennes som viktig del av barns liv og av barndommen.
 
OMSORG
Omsorg er en forutsetning for barns trivsel og trygghet. Og for å utvikle empati og nestekjærlighet. I barnehagen skal barna oppleve å bli sett, forstått og respektert, og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet, og mellom barna. Disse relasjonene er med på å danne et grunnlag for trivsel, glede og mestring.
LÆRING
I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barna skal introduseres for nye situasjoner, temaer og materialer som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes. Barnehagen skal bidra til at barna er en del av et læringsfellesskap hvor barna selv får bidra i egen og andres læring.
 
DANNING
Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrige til omverdenen. Barna skal få støtte til å forstå felles verdier og normer som er viktig for fellesskapet.
 
 
 
 FAGOMRÅDENE I RAMMEPLAN
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skisserer 7 fagområder. Rammeplan formulerer mål for hvert enkelt fagområde. Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling, læring og helse, samt presisering av personalets ansvar. Fagområdene skal sees i sammenheng, og alle områdene skal være en gjennomgående del i barnehagens innhold.
 

PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Barnehagemiljø er noe vi i barnehagen jobber med kontinuerlig. Her blir det lagt stor vekt på at barnehagen ikke skal godta krenkelser som for eksempel; utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Personalet skal daglig være til stede, veilede, observere og delta i barnas hverdag slik at de kan følge med på at alle barna har det bra. Hvis en voksen vet om, eller tror at et barn blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid:
 • Gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang.          
 • Melde til styrer
 • Sette inn tiltak, og lage en plan for å sørge for at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø.
Dersom et barn ikke har et trygt psykososialt barnehagemiljø, er barnehagen forpliktet til å sette i gang en aktivitetsplan. Denne plikten er hjemlet i barnehagelovens kapittel 8. 
 I tillegg til arbeid med sosial kompetanse og relasjonsarbeid, har barnehagen en egen handlingsplan mot mobbing. Det gjennomføres også grundig kartlegging av miljø på den enkelte avdeling hver tredje måned. Et barnehagemiljø skal være inkluderende og godt for alle.

 
PROGRESJON
Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. Barnehagen skal også legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materiale og utforming av det fysiske miljøet. Personalet skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser. Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter.
Personalet skal: oppdage, følge opp og utvide det barna allerede er opptatt av.
 • planlegge og tilrettelegge for progresjon i barnehagens innhold for alle barn.
 • bidra til at barna får mestringsopplevelser og samtidig har noe å strekke seg etter.
 • legge til rette for fordypning, gjenkjennelse og gjentakelse i barnehagens innhold og arbeidsmåter.
 • introdusere nye perspektiver og tilrettelegge for nye opplevelser og erfaringer.
 • sørge for progresjon gjennom bevisst bruk av materialer, bøker, leker, verktøy og utstyr og gjøre disse tilgjengelig for barna.
 
Ved hele tiden å være til stede og observante, vil de voksne kunne følge opp barnas utvikling. En god blanding av tilrettelegging og utfordring med en hjelpende hånd, oppmuntrende ord og en god rollemodell vil bidra til mestring og progresjon.

 
TILKNYTNING/TRYGGHET                          
Barna i barnehagen er avhengig av gode og trygge tilknytninger til de voksne i barnehagen. Foreldre/foresatte vil som regel alltid være barnets primære omsorgspersoner, men barnehagepersonalet kommer på en god andreplass i barnas liv. Derfor er det svært viktig at de voksne mestrer å etablere gode og trygge relasjoner til barna.
Trygge relasjoner viser seg å ha stor innvirkning på barna psykiske helse og legger grunnlaget for videre emosjonell, sosial og kognitiv utvikling. For at de voksne i barnehagen skal kunne etablere trygg tilknytning til barna, er de avhengig av å kunne forstå barnet innenifra.
Et verktøy vi i barnehagen bruker for å forstå og møte barnas behov er bl.a. trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen kan beskrives med en visuell sirkel, der den voksne er den trygge og sikre havnen. Når barnet er utforskende, beveger det seg ut fra den trygge havnen, barnet er da oppe i sirkelen. Barnet er fremdeles avhengig av voksne i form av støtte, hjelp ved behov og glede med barnet. Når barnet er nede i sirkelen har barnet behov for beskyttelse, trøst, godhet og hjelp til organisering av følelsene sine.


SOSIAL KOMPETANSE
Sosial kompetanse er nøkkelen til trivsel, både med seg selv og i fellesskap med andre.
Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre. Det omfatter ferdigheter, kunnskap og holdninger, og det utvikles gjennom sosialt samspill. Barna skal oppleve og være betydningsfulle i et fellesskap og være i gode relasjoner og samspill med andre barn og voksne. Denne kompetansen er sentral for at enkeltbarnet skal lykkes og trives.
For å oppnå sosial kompetanse trenger man et sett av sosiale ferdigheter. For å få en felles forståelse av hva sosial kompetanse er, er det vanlig å ta utgangspunkt i noen ferdighetsområder som; empati, prososiale handlinger, selvkontroll og selvhevdelse. Sosiale ferdigheter læres gjennom observasjon, imitasjon og i samspill med andre. I hjemmet og i barnehagen. I daglige samtaler, veiledning og tett oppfølging av engasjerte og tilstedeværende voksne, øver vi sosial kompetanse hver dag. I tillegg bruker vi pedagogisk verktøy for å formidle temaer innenfor sosial kompetanse på en god og forståelig måte for barna. Varierte lek-, aktivitets- og læringsmuligheter i barnehagen skal bidra til at barna utvikler seg, lærer og opplever fremgang.

EMPATI
Empati vil si evne til å leve seg inn i andres situasjon. Det handler om å se situasjonen fra den andres side. Vise omtanke og respekt for andres følelser og synspunkter. Empati er vesentlig for å kunne etablere nære relasjoner og være en motvekt mot mobbing og vold.
 
PROSOSIALE HANDLINGER
Å ha positive, sosiale holdninger og å kunne utføre handlinger som å oppmuntre, bry seg om, vise omsorg, hjelpe til og dele med andre, defineres som prososial atferd. Prososiale barn gir andre ros, er vennlige og viser tydelig at de bryr seg om andre.
 
SELVKONTROLL
Selvkontroll regulerer forholdet mellom handlinger og følelser. Det kan også kalles impulskontroll. Det handler om evnen til å tilpasse seg fellesskapet og ta hensyn til andre. Når man opplever frustrasjoner og motgang, eller når det oppstår uenigheter eller konflikter, kommer evnen til selvkontroll tydelig fram i måten man reagerer på.
 
SELVHEVDELSE
Selvhevdelse er å kunne be om hjelp og informasjon, å presentere seg og å reagere på andres handlinger. Videre handler det om å kunne markere seg sosialt, blant annet ved å uttrykke egne meninger og standpunkter, og si nei til det man helst ikke bør være med på.


 
BARNS MEDVIRKNING
Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr.1. Barna skal få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare og få innflytelse på det som skjer i barnehagen.
Dette krever at de voksene er bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Vi må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov. Også de yngste barna og barn som enda ikke har utviklet språket og kommuniserer på andre måter. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet.
I planleggingen av barnehagehverdagens innhold vil vi legge opp til aktiviteter og lek med utgangspunkt i hva barna er interessert i, undringer med barna, opplevelser og hva de er opptatt av akkurat her og nå. På denne måten vil vi ha barnas medvirkning i fokus, og hverdagen blir da lagt opp etter barnas interesser her og nå. Ser vi at barna er veldig opptatt av f.eks. edderkoppen, vil vi legge temaet opp rundt edderkoppen.
Målet med barnas medvirkning er at barna skal oppleve at de har innflytelse på det som skjer. Når barna opplever og ser at deres interesser og opplevelser blir tatt på alvor, og at voksne og barn samtaler om det som skjer, vil de sitte igjen med en erfaring om at de medvirker og påvirker hverdagen.
 
Ved å medvirke i egen hverdag vil barna få med seg en viktig kompetanse som de helt klart vil få brukt for resten av livet. Denne kompetansen ruster dem til samarbeid og ivaretakelse av egne behov, og det er viktig for å ta vare på seg selv samtidig som å kunne være en del av et større fellesskap. Barns medvirkning gir trygghet og trivsel og er med på å skape et godt psykososialt barnehagemiljø.
 
Medvirkning betyr at:
 • De voksne må være bevisste på å tolke barnas signaler og kroppsspråk.
 • De voksne må være lydhøre og lytte til barna. Hvert enkelt barn skal bli sett og hørt.
 • De voksne må være bevisste på barnas alder/modning og måter å uttrykke seg på.
 • De voksne må være anerkjennende og sørge for at barna føler at de blir tatt på alvor.
 • De voksne må være aktivt til stede sammen med barna.
 • De voksne må være bevisste rollemodeller i veiledningen av barna.
 • Barnet skal få frihet under ansvar.
 • Barnet skal være deltagende i sitt eget liv.
 • Barnet skal få være med på å bestemme, men ikke så det går utover sikkerhet.
 • Barna skal også lære at det ikke alltid er egne synspunkt og ønsker som blir innfridd, men lære å tilpasse seg andres ønsker.
 • Barnets forslag og ideer skal tas på alvor.
 • Barnet skal være med på å forme sin egen hverdag.
 • Barnet skal oppøve bevissthet om grunnleggende behov -kjenne på følelser og bli møtt.
 
 
KVALITET I SAMSPILL                    
Rammeplanen stiller krav om at barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barn- voksne og barn- barn. Relasjoner med andre er livsviktig, og ansvaret for kvalitet i relasjon med barna ligger hos den voksne. Barn har behov for forutsigbarhet, stabilitet og trygghet i sine nære relasjoner til andre. Det er kvaliteten på samspillet i disse relasjonene som er avgjørende for barnas trivsel, glede og mestring. Hvordan barnehagen arbeider med dette er viktig både for barns hverdag her og nå, men også for deres trivsel og tilpasning senere i livet. Derfor skal de voksne:
 • bygge en varm og god relasjon til hvert enkelt barn i barnehagen.
 • ha en anerkjennende holdning til barna.
 • vise en sensitiv og stimulerende omsorg til hvert enkelt barn i barnehagen, og ta barnas initiativ på alvor.
 • være nysgjerrige og undrende sammen med barna, og stimulere barna til læring og utvikling.
 • arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger.
 • Være gode rollemodeller for barna

Kvaliteten på samspillet mellom voksen og barn er av avgjørende betydning. Barn har behov for å bli sett, hørt og bekreftet. Oppmerksomhet fra varme og tilstedeværende voksne er da en forutsetning. Måten den voksne svarer og bekrefter barnet på, er avgjørende for hvordan barnet opplever seg selv.
En tilstedeværende voksen tar på alvor det barnet bringer inn, bygger videre på det sammen med barnet og utfordrer videre slik at det blir ny mestring. Gode erfaringer gjennom trygge relasjoner styrker barnets selvbilde, øker trivselen og bidrar til positiv utvikling. Når barnet føler seg trygt og godt ivaretatt, er utgangspunktet for læring og mestring det beste.
 
Å være venner er å møtes i et forhold hvor den enkelte opplever seg som godtatt og verdsatt for akkurat den han eller hun er. Vennskap bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap, som igjen bidrar til positiv selvfølelse og sosial tilknytning.
En sentral oppgave for de voksene er også å hjelpe barna med å bygge relasjoner til hverandre. Forståelse for sosiale forhold og mestring av sosiale ferdigheter krever erfaring og deltakelse i fellesskapet. Samspill foregår i alle daglige situasjoner i barnehagen. Gjennom utprøvinger og erfaringer lærer barna å samhandle med andre. I barnehagen skal alle barn kunne erfare og være i positivt samspill med barn og voksne, og at de er betydningsfulle for fellesskapet. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.
God sosial kompetanse vil også fungere forebyggende mot mobbing. Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, felleskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.
Sosial og personlig utvikling er en tosidig prosess, og relasjoner og sosial kompetanse utvikles om hverandre. Barnet personlighetsutvikling skjer gjennom en gjensidig vekselvirkning med miljø som omgir dem. Barna blir mer sosiale samtidig som de blir mer unike og individuelle.
 

DAGSRYTME

Kl. 06.45
Barnehagen åpner

Kl. 08.30-9
Frokost på avdelingene. Avdelingene starter opp litt ulikt.
Barnehagen serverer frokost

Kl. 09.30
Gruppedeling og aktiviteter/turer på avdelingene

Kl. 11.00
Lunsj på Maurtua

kl. 11.30
Sove-/ hviletid på Maurtua

Kl. 12.00
Lunsj på Ulveskogen og Bikuben
Varierte og næringsrike lunsjretter som lages av vår egen kokk.

Kl. 12.30
Hvilestund på Ulveskogen og Bikuben

Kl. 13.00
Gruppedeling med ute- og innelek.

Kl. 14.00/30
Mellommåltid på avdelingene.
Her servers bl.a. frukt, knekkebrød eller yoghurt

Kl. 16.30
Barnehagen stenger


OVERGANGER

 NY I BARNEHAGEN
I løpet av barnehagetiden vil barna oppleve flere overganger. Den første overgangen kommer når de starter opp i barnehagen. Det er viktig for oss at både barn og foreldre opplever dette som en trygg og god periode. Vi prioriterer derfor tid til tilvenning og passer på at hvert enkelt barn får en god oppstart i barnehagen.
 
BYTTE AV AVDELING
Den andre overgangen kommer når barna skal gå over fra liten til stor avdeling. Dette er en spennende tid. Man går fra å være størst til å være minst på avdeling, og møter en hverdag med mange nye utfordringer og muligheter. Det er viktig for oss at denne overgangen blir myk så vi legger opp til at overgangsbarna kan bli godt kjent med sin nye avdeling før man starter opp etter sommerferien.

SKOLESTARTERE
Når man så skal avslutte sin tid i barnehagen kommer den tredje overgangen, overgang til skolen. Hele det siste året har vi et eget opplegg for skolestarterne våre der alle er medlem i Ugleklubben. I Ugleklubben legger vi opp til skoleforberedende oppgaver, felles samarbeidsaktiviteter og noen turer. Vi bruker en egen aktivitetsbok som tar for seg tema som barna senere vil kjenne igjen fra skolen. Noen eksempler er bl.a. mønster, former, vekt og mål. Vi leker med tema først for så å jobbe med det i boka. Hensikten er å forberede barna på overgangen til skolehverdagen, og vi ønsker å gjøre dette til noe barna gleder seg til. Halden kommune har en egen plan for overgang mellom barnehage og skole som legger opp til et godt samarbeid og utveksling av informasjon med foreldrenes samtykke.

 
SAMARBEID BARNEHAGE/HJEM
Foreldre får innsikt i barnas hverdag gjennom planer, rapporter og den daglige samtalen. Vårt samarbeid med dere foreldre er veldig viktig for oss. Det er deres barn vi er så heldige å bli kjent med og er sammen med store deler av dagen. Omsorg og trygghet er viktig for barna, foreldrene og oss, og det er derfor viktig at all nødvendig informasjon blir gitt begge veier.


FORELDREMEDVIRKNING
Personalet ønsker en åpen og god kommunikasjon med dere alle, og prøver så godt de kan å svare på de spørsmålene og undringene som måtte komme underveis. Hver vår og høst vil det bli holdt foreldremøter i barnehagen. Her vil det bli gitt generell informasjon og ulike tema kan diskuteres.
Foreldersamtaler er en viktig del av samarbeidet med dere foreldre. Det blir lagt opp til 2 samtaler i løpet av året, høst og vår. Her er har vi en åpen dialog om deres barn, trivsel og utvikling. Skulle det være behov for flere eller spontane samtaler, er vi åpne for det.
KIDPLAN er et kommunikasjonsverktøy utarbeidet av Private Barnehagers Landsforbund (PBL), som også er barnehagens arbeidsgiverorganisasjon og en kjent nasjonal aktør på barnehagefronten. I KIDPLAN har hvert barn sin egen profil med egen kontaktinformasjon. Man velger selv om man vil være synlig på de ulike listene, og kan hele tiden tilpasse egen profil. På barnets egen profil vil det også registreres barnets sovetid i barnehagen. Dersom barnet er sykt, skal ha ferie eller bare tar en ekstra fridag, så kan det meldes inn i foreldre-appen. I barnehagen vil vi følge opp daglig innlevering og henting. Vi kan også legge inn fravær når dere gir oss beskjed om det.
Det er veldig viktig for oss at innføring av et digitalt verktøy IKKE erstatter den gode dialogen vi har med dere foreldre.

 

VIKTIGE DATOER

14. august
Planleggingsdag
Kurs i regi av Halden kommune
Kompetanseheving på autismespekterforstyrrelser
 

14. september
Foreldremøte
Her vil foreldrene få nyttig og god informasjon om det som skjer i barnehagen, hvordan vi jobber i hverdagen og tips og råd til en god barnehagehverdag.
 

28. september
Fotografering
Stjernefoto
 

Uke 41, 42
Brann, trafikksikkerhet og førstehjelp
Her tar vi for oss temaene brannvern, førstehjelp og trafikksikkerhet. Vi legger opp til morsomme aktiviteter.
 

06.-10. november
FORUT
Barneaksjon
Vi skal bli kjent med Hamphless (5) som bor i Malawi.
 

09.. november
 Høstkafe for barna m/familie.
Loddsalg for innsamling til FORUT- barneaksjon
 

17. november
Planleggingsdag
Kurs i regi av Halden kommune
Psykisk helse i barnehagen, i et helsefremmende og forebyggende perspektiv.
 

13. desember
Lucia feiring
Lucia markeres i barnehagen sammen med foreldrene.
 

19. desember
Nissefest
Denne dagen koser små og store nisser koser seg med gange rundt juletre, juleaktiviteter og nissegrøt. Kanskje vi også får besøk av selveste julenissen her i barnehagen.
 

02. januar
Planleggingsdag
Personalet bruker tiden til å evaluere og planlegge for ny periode med barna i henhold til satsningsområder og lovverk.
 

06. februar
Foreldrekaffe
Denne dagen markerer vi Samefolkets dag med et foreldretreff og aktiviteter i Lilleskogen
 

01.mars
Temafest
Barna lager kostymer selv, og vi har en felles fest på tvers av avdelingene.
 

13. mars
Planleggingsdag
Personalet bruker tiden til å evaluere og planlegge for ny periode med barna i henhold til satsningsområder og lovverk.
 

10.mai
Planleggingsdag
Personalet bruker tiden til å evaluere og planlegge for ny periode med barna i henhold til satsningsområder og lovverk.
 

16.mai
17. mai markering
Vi feirer nasjonaldagen vår i barnehagen med leker, flagg og sang, barnetog, pølser og is.
 

20. juni
Sommerfest
m/avslutning for skolestarterne